Stadgar (Skeppsordning)

Stadgar (Skeppsordning)

§ 1 Ändamål och medlemmar

Klubben ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i deras egenskaper av skeppare eller besättning på segelbåtar från Najadvarvet AB på Orust. Klubben ska också tjäna som forum för kontakter med varvet i gemensamma angelägenheter.

Medlem i klubben är – när fastställd årsavgift betalats – ägare, delägare till Najadbåt med familj eller före detta ägare, (som har fortsatt positivt intresse för Najadbåtar). Klubbens verksamhetsområde är ostkusten.

§ 2 Verksamhet

Klubbens verksamhet ska syfta till att bredda medlemmarnas kunskaper och erfarenheter om Najadbåtarnas egenskaper och skötsel. Detta kan ske bl.a. genom erfarenhetsutbyte i muntlig, skriftlig eller praktisk form studiebesök på företag och föredrag av kunnigt folk kontakter med Najadvarvet och deras leverantörer besök på varandras båtar, eskaderseglingar och fester

Klubbens verksamhet ska främja erfarenhetsåterföring till varvet för dess produktutveckling och stå till förfogande för att besvara frågor och diskutera aktuella problem.

Klubben ska i den utsträckning som medlemmar önskar förmedla upphandling av försäkring, utrustning till båtar och besättningar m.m.

Klubben bedriver ingen egen ekonomisk verksamhet.

§ 3 Arbetsformer

Klubbens verksamhetsår är 1 september till 31 augusti. Ordinarie höstmöte ska hållas före 1 december varje år. På mötet väljer klubben styrelse, behandlar kassaförvaltarens rapport och fastställer årsavgiften.

Styrelsen består av 5 personer. Jämna år väljs 2 personer och udda år 3 personer. Styrelsen konstituerar sig själv och ansvarar för klubbens verksamhet.

Klubbens firma tecknas av ordförande och kassaförvaltare var för sig.